Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Jernbanepersonalets sparebank 20. mars 2018 kl. 16.00

Tirsdag 20. mars kl. 16:00 vil det bli holdt valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Jernbanepersonalets sparebank blant egenkapitalbeviseierne. Møtet holdes i våre lokaler i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4.

 

Møtet holdes sammen med møte for valg av kunderepresentanter til forstanderskapet for Jernbanepersonalets sparebank og generalforsamlingen for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig.

 

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Antall egenkapitalbevis i Jernbanepersonalets sparebank: 1.075.000.

 

Valgkomiteen sammensetning:

 

              Lars O. Fritzø

              Tor Egil Pålerud

              Rolf Ringdal

             

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Egenkapitalbeviseiere som har forslag på kandidater som de ønsker at valgkomiteen skal vurdere, kan sende dette til banken. Forslaget må inneholde navn, fødselsdato og adresse. Forslaget bør begrunnes. Forslaget sendes på mail til banken js@js.no innen 1. mars 2018. Det er også anledning til å fremme forslag i valgmøtet.

På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling og status. Enkel bevertning.

 

Enkel servering. 

Egenkapitalbeviseiere som vil delta på valgmøtet, eller la seg representere, må sende møteseddel og/eller fullmakt til Jernbanepersonalets sparebank innen 1. mars 2018 på e-post js@js.no.

 

 

Oslo, 20. februar 2018

 

 

 

Terje Wold

Forstanderskapets leder