Forstanderskapet/Generalforsamlingen er virksomhetenes øverste organ og velger virksomhets- og konsernstyre. 

Forstanderskapet/Generalforsamlingen skal se til at virksomhetene virker etter deres formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets/generalforsamlingens vedtak.

I Forstanderskapet for Js møter
 16 medlemmer hvorav seks er valgt av og blant bankens kunder, seks av og blant bankens egenkapitalbeviseiere og fire av og blant bankens ansatte. Det er åtte varamedlemmer, hvorav tre er valgt av og blant kundene, tre av og blant egenkapitalbeviseierne og to av og blant de ansatte. Av de kundevalgte oppnevner Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund ett medlem hver, med ett felles varamedlem for disse. På valgmøtet skal det følgelig velges tre medlemmer og to varamedlemmer.

I Generalforsamlingen for Jfg møter 12 medlemmer hvorav ni er valgt av og blant selskapets kunder og tre av og blant selskapets ansatte. Det er seks varamedlemmer, hvorav fire er valgt av og blant selskapets kunder og to av og blant de ansatte. Av de kundevalgte oppnevner Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund og Jernbanepensjonistenes Forbund ett medlem hver, med ett felles varamedlem for disse. På valgmøtet skal det følgelig velges seks medlemmer og tre varamedlemmer.

 

Funksjonstid for medlemmer og varamedlemmer er 4 år.

 

Er du kunde og over 18 år, kan du fremme forslag på kandidater og være med og stemme i valgmøtet. Fristen for å fremme forslag er 1. mars 2018. Forslaget kan sendes på e-post til jbf@jbf.no. Oppgi ditt navn og adresse, og merk gjerne med «Kundevalg 2018».

 

Valgkomiteene for forstanderskapet og generalforsamlingen vil foreslå kandidater til valgmøtet. Valgkomiteenes innstilling vil bli lagt ut på konsernets hjemmeside www.jbf.no og i våre ekspedisjonslokaler senest 9. mars 2018. De som skal velges, må være kunde i virksomheten og over 18 år.

 

Valgmøtet avholdes tirsdag 20. mars kl. 16:00 i våre lokaler i Oslo Spektrum, Sonja Henies plass 4.

 

På valgmøtet vil det bli gitt en orientering om virksomhetenes utvikling og status. Enkel servering.

 

Valgmøtet holdes sammen med valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Js.


Oversikt
 over forstanderskapets og generalforsamlingens nåværende medlemmer, vedtekter og valginstrukser finner du i listen øverst til høyre. Dokumentene er også lagt ut på våre ekspedisjonssteder.

 

Oslo, 20. februar 2018

 

 

 

Tor Egil Pålerud                                                    Terje Wold

Leder generalforsamlingen Jfg                         Leder forstanderskapet Js