Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss via innlogging i nettbanken eller ved å kontakte din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned på våre nettsider eller du kan få det tilsendt per post og e-post.

Last ned skjema

Skjemaet returneres til banken via nettbanken, pr. post eller leveres personlig i banken. Husk nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på Eika Gruppen sine nettsider.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/