familie. barn. hage

Hva er egentlig personforsikring?

Personforsikring er en forsikring som gir økonomisk trygghet og letter den økonomiske hverdagen for deg og din nærmeste familie ved uførhet, alvorlig sykdom og død. Behovet for personforsikringer varierer gjennom livet, men aller viktigst er forsikringen i den perioden du har høy gjeld og i tillegg kanskje har ansvar for barn.

De ytelser du mottar fra NAV dekker bare delvis de økonomiske utfordringer som kan oppstå dersom du blir arbeidsufør, alvorlig syk eller du dør. Derfor er det viktig å sikre både deg og dine etterlatte ytterligere ved å inngå en avtale om personforsikring.

I Jbf deler vi Personforsikring inn under 5 forskjellige dekningsvalg:

1) Dødsfall (Livsforsikring) – Mange tegner denne forsikringen bl.a. for å sikre at etterlatte kan være i stand til å nedbetale huslånet, slik at de kan beholde boligen ved dødsfall. 

2) Kritisk sykdom – Denne forsikringen kan gjøre det mulig å betale for behandling, avlastning og hjelp dersom du, eller noen av de du har tegnet forsikring på, blir alvorlig syk.

3) Uførekapital med forskuttering (Uføreforsikring) – Dersom du, ektefelle, samboer eller partner skulle bli arbeidsufør og faller helt eller delvis ut av arbeidslivet, kan denne forsikringen sikre familiens økonomi.

4) Barne - og ungdomsforsikring - Gir blant annet muligheter for erstatning ved behandlingsutgifter og invaliditet, som følge av sykdom eller ulykke som inntreffer i forsikringstiden. 

5) Ulykkesforsikring – Dersom du blir utsatt for en ulykkeshendelse, kan denne forsikringen gi rett til erstatning for behandlingsutgifter eller varig medisinsk invaliditet 

Personforsikring er til for deg og dem du er glad i.

Snakk med en av våre rådgivere om dine behov for personforsikring.

 
En av våre rådgivere
Våre rådgivere hjelper deg gjerne.
Oppgi ditt postnummer og telefonnummer om du tar kontakt elektronisk.
Telefon: 21 62 26 00