Barne- og ungdomsforsikring

• Forsikringen kan opprettes på barn og ungdom i alderen 3 måneder til 18 år
• Forsikringen gjelder til barnet er 26 år
• Forsikringen kan utvides med uførekapital

Hvem kan forsikres?
Barn og ungdom som er medlem av norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge
• Forsikringen må kjøpes før barnet er 18 år

Hva dekker forsikringen?

• Invaliditetserstatning ved sykdom og ulykke
• Behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke
• Økonomisk førstehjelp ved utvalgte sykdommer og skader
• Foreldres ekstrautgifter ved sykehusopphold
• Utgifter til rehabiliterings- eller tilpasningstiltak
• Utgifter til pleieperson eller tapt arbeidsfortjeneste
• Utbetaling ved forsikredes død

Mulig tilleggsforsikring:
• Uførekapital: Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet.

Mer om barne- og ungdomsforsikring

Om å melde skade