Forsikring ved død

• Gir de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
• Gir de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall
• Utbetalingen vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte
Hvem får pengene om jeg dør?
• Eier av forsikringen kan fritt bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død
• Det vanlige er at forsikringssummen utbetales til ektefellen/samboer
• Om det ikke er spesifisert i avtalen, utbetales forsikringssummen til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv) eller arvinger som er oppført i testament
 
Forsikringssummen
• Utbetales skattefritt som engangsbeløp ved dødsfall
• Kan disponeres etter eget ønske
• Utbetales til den forsikredes etterlatte hvis annet ikke er spesifisert i avtalen
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner

Kjøp og varighet
• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 69 år
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 80 år

Mer om forsikring ved død

Om å melde skade