Helsefondet ble avviklet 30.06.2018

Kjære kunde, som en følge av at helsefondets midler er i ferd med å bli brukt opp, har styret besluttet at Helsefondet skal avvikles med virkning fra 1. juli i år.  Kunder som har utlegg før denne datoen, vil kunne sende inn krav etter gjeldene regler seks måneder i etterkant av avviklingsdato.

Sykekassen ble opprettet i 1851. Formålet var å dekke opp for deler av kostnadene som arbeiderne pådro seg ved sykdom, etter å ha jobbet med utbyggingen av hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll. I 2005 besluttet NSB-konsernet og Jernbaneverket å avvikle Jernbanens Sykekasse. Den ble omdannet til Stiftelsen Jernbanepersonalets Helsefond, hvor forvaltningen skulle skje gjennom Jfg. Stiftelsens kapitalgrunnlag var i 2006 basert en videre drift i inntil 15 år.

Styret i Jernbanepersonalets Helsefond har søkt om avvikling av stiftelsen med bakgrunn i stiftelsesloven § 46. pkt a. Videre drift av stiftelsen lar seg ikke gjøre fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte.

Med bakgrunn i avviklingen oppfordrer vi alle våre kunder til å sende sine utlegg før utløpet av 2018. På www.helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573, vil du finne en oversikt over dine (lege) egenandeler som du kan få refundert. Siden du som kunde har betalt fram til og med 30.06.18, vil det ikke komme flere fakturaer fra Helsefondet.

Har du spørsmål kan du nå oss på telefon 21622600 og taste 1 (forsikring) og deretter taste 5 (helsefond).

Vi vil takke alle våre medlemmer - hilsen fra administrasjonen og styret i Jernbanepersonalets Helsefond.

Om helsefondet

Ektefeller, registrert partner og barn under 18 år som bor hos og forsørges av person som omfattet av første ledd er også ytelsesberettiget. Separert ektefelle er registrert partner er ytelsesberettiget i separasjonstiden, men ikke etter skilsmisse.

Når en ytelsesberettiget dør, kan gjenlevende ektefelle fortsette som medlem. Inngår etterlatt ektefelle eller registrert partner nytt ekteskap, bortfaller retten til medlemskap.

En ytelsesberettiget som på et tidspunkt ikke lenger oppfyller vilkårene, kan ikke på et senere tidspunkt gjenoppnå status som ytelsesberettiget.

Som ytelsesberettiget i Jernbanepersonalets Helsefond har du krav på refusjon av utgifter knyttet til din helse og tannhelse.

Ytelser fra Jernbanepersonalets Helsefond:


Lege
Lege, røntgen og laboratorieprøver
• kr 1.750,- pr. år pr. ytelsesberettiget.

For frikort se "Mer informasjon" under.


Tannbehandling
Tannbehandling hos tannlege/tannpleier/tannteknikker
 • 30 % av betalte utgifter, maksimum inntil kr 7 000,- pr. år pr. ytelsesberettiget
• Styret kan i tilfeller innvilge ekstra stønad med inntil kr 7.000,- ekstra pr. år pr. husstand.


Medisiner
Medlemsbevis i Helsefondet må fremvisese på apoteket
• Inntil 50 % refusjon for medisiner utskrevet på hvit resept
• Ingen refusjon for egenandel for medisin på blå resept. For unntak se "Mer informasjon" under.