Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til advokat når du er part i en tvist.

Den kan også dekke utgifter til sakkyndige hvor krav må dokumenteres. Slike utgifter må i utgangspunktet godkjennes på forhånd av selskapet.

Utgifter til rettsgebyr og vitner kan også dekkes.

 

Forsikringen dekker sivile tvister. Familierelaterte saker som arv og skifte, tvister i forbindelse med eget arbeidsforhold og straffesaker (og andre offentlige tvangsprosesser) dekkes ikke.

 

Erstatning for rettshjelp er begrenset til den antatte verdien av den økonomiske interessen i saken, men dekningen er uansett begrenset til kr 100.000,-. For gruppesøksmål er dekningen begrenset til kr 250.000,-.

Egenandelen for rettshjelp er kr 3.000,-. I tillegg gjøres det fradrag for 20 % av det beløpet som overstiger egenandelen.

Rettshjelpsdekningen er knyttet opp mot objektet som er forsikret. Og har du behov for rettshjelp kan du eller din advokat ta kontakt med skadeavdelingen