Forsikring ved kritisk sykdom

• Gir deg færre økonomiske bekymringer i en vanskelig periode av livet
• Gir mulighet til å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
• Gir mulighet til ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 59 år 
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 68 år 


Erstatningsutbetaling
 
• Erstatningen utbetales som en engangsutbetaling ved endelig diagnose ved en av sykdommene nevnt under
• Beløpet er skattefritt og utbetales til eier av forsikringen 
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner  


Aktuelle sykdommer
Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:
• Hjerteinfarkt
• Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
• Hjerteklaffkirurgi
• Hjerneslag
• Kreft
• Multippel sklerose
• Nyresvikt
• Organtransplantasjoner
• Hjernesvulst
• Alvorlig brannskade
• Blindhet
• Døvhet
• Tap av taleevne

Retten til utbetaling krever at forsikrede overlever de første 30 dagene etter at diagnosen er stilt.

Mer om forsikring ved kritisk sykdom