Forsikring ved uførhet

• Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
• Uføreforsikringen kan brukes til å betale avdrag på lån
• Opprettholde levestandard som før uførhet
Om utbetaling av forsikringen
• Det er ikke krav om varig arbeidsuførhet, men minimum 50 % i minimum 12 måneder sammenhengende
• Gir en månedlig forskuddsvis utbetaling 1/120 av forsikringssummen ganger graden av arbeidsuførhet. Etter 4 år med forskuddsvis utbetaling, utbetales et eventuelt restbeløp

Forsikringssummen

• Utbetales til eier av forsikringen
• Utbetales skattefritt
• Kan disponeres etter eget ønske
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner

Kjøp og varighet
• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 49 år
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 60 år
• Uføreforsikring kan brukes som en del av en gjeldsforsikring

Mer om uføreforsikring

Om å melde skade