Forsikring ved uførhet

• Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
• Uføreforsikringen kan brukes til å betale avdrag på lån
• Opprettholde samme levestandard som før man ble ufør

Hvem kan forsikres?
Personer som er nordisk statsborger, bosatt i Norge i minst fem år og er medlem av norsk folketrygd.

Om utbetaling av forsikringen
• Utbetaling av full erstatning skjer dersom man blir erklært minimum 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller en ulykke.
• Ved forskuttering er det ikke krav til varig arbeidsuførhet, men minimum 50 % i minimum 12 måneder sammenhengende. Man vil da få en månedlig utbetaling på 1/120 av forsikringssummen ganger graden av arbeidsuførhet. Etter fire år med forskuddsvis utbetaling, utbetales et eventuelt restbeløpet i sin helhet.

Forsikringssummen

• Utbetales til eier av forsikringen
• Utbetales skattefritt
• Kan disponeres etter eget ønske
• Minste forsikringssum er 100.000 kroner

Kjøp og varighet
• Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med fylte 49 år
• Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter fylte 60 år

Mer om uføreforsikring