Pilar 3 bank

Kapitalkravforskriften forplikter oss med hensyn til å offentliggjøre informasjon. Forskriften er primært rettet mot beslutningstakere som benytter seg av finansiell informasjon om oss. Det er krav om at denne informasjonen skal offentliggjøres på nett. Vår Pilar 3 rapport lages med henblikk både på å tilfredsstille Kapitalforskriftens informasjonskrav, men også på å gi best mulig informasjon om bankens risiko- og kapitalstyring.

SFCR – rapport om solvens og finansiell stilling

Finansforetaksloven og solvens ii forskriften forplikter forsikringsforetak til å offentliggjøre informasjon. Denne informasjonen skal offentliggjøres på selskapets hjemmesider. Rapport om solvens og finansiell stilling lages med henblikk både på å tilfredsstille forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften), men også på å gi best mulig informasjon om forsikringsselskapets risiko- og kapitalstyring.