Eika Norden falt med -5,1% i august, og leverte en meravkastning på 0,4% mot den nordiske referanseindeksen, som falt med -5,5%. Så langt i år er fondet ned -14,5%, noe som er 3,8% bedre enn referanseindeksen som er ned -18,3%.

August måned startet positivt for aksjemarkedet, men snudde til en negativ utvikling mot slutten av måneden.  Årsaken var en tydelig beskjed fra den amerikanske sentralbanken om deres intensjon om fortsatte rentehevinger i USA for å bekjempe den sterke prisveksten. I Norden var Danmark det svakeste aksjemarkedet med en nedgang på -6,6%, mens energi og materialer førte til en marginal nedgang på -0,4% i Norge.

Stigende gasspriser som en følge av nedstengning av gassimporten fra Russland til Europa forklarer oppgangen i Equinor. 

Inflasjon og påfølgende rentehevinger har preget utviklingen i aksjemarkedet gjennom sommeren, men vi forventer at investorfokus inn i høsten i økende grad vil rettes mot selskapers inntjening. I månedsbrevet for juli skrev vi at «til tross for at inntjeningsestimater på aggregert nivå for 2023 er ganske uendret etter 2. kvartalsresultater, forventer vi at analytikere vil måtte kutte sine estimater fremover gitt de høyfrekvente makrodataene vi følger». Makrodata har fortsatt å svekke seg gjennom august, og robustheten til inntjeningsforventningene begynner å slå sprekker. Profittmarginen til selskapene svekkes ved at prisøkninger ikke fullt ut klarer å kompensere for økte kostnader. I tillegg vil en nedgang i samlet etterspørsel også kunne svekke topplinjen til selskapene. Imidlertid vil aksjemarkedet utover høsten begynne å vektlegge at inflasjonspresset er avtagende og at rentehevingene etter hvert kommer til en ende.

Av enkeltselskaper var det finske skogselskapet UPM Kymmene fondets beste bidragsytere med en aksjekursoppgang på 11,2%. UPM Kymmene har et betydelig overskudd av energiproduksjon som enda ikke er fult ut reflektert i markedsverdien til selskapet. Det finske forsikringskonsernet Sampo var nest beste bidragsyter med en kursoppgang på 8,2%. Inntjeningen i Sampo understøttes av stigende renter og en godt diversifisert forsikringsvirksomhet. Olje- og gasselskapet Equinor bidro også positivt med en kursoppgang på 4,8%. Stigende gasspriser som en følge av nedstengning av gassimporten fra Russland til Europa forklarer oppgangen i Equinor.

På den svake siden bidro det danske farmasiselskapet Novo Nordisk negativt med en nedgang i aksjekursen på -5,7%. Nedgangen i Novo Nordisk skyldes økt konkurranse og leveranseproblemer blant underleverandører av ingredienser til fedme- og diabeteslegemidler. Vi forventer at leveranseproblematikken gradvis vil bedre seg mot årsskiftet, og vi benyttet svekkelsen til å øke eksponeringen mot Novo Nordisk.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.