Husforsikring

Boligen vår er det mest verdifulle vi eier, og skader kan bli svært kostbare. Derfor er det viktig å ha en god boligforsikring, slik at du alltid kan være trygg.

Om husforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?


Super Standard
Følgeskader på bygning ved at vann trenger inn gjennom utett tak eller vegg
Forsikringen gjelder ikke dersom takettekkingen er eldre enn 40 år. 
X  
Følgeskader som skyldes materialfeil, svak konstruksjon eller konstruksjonsfeil 
Gjelder i inntil 15 år etter at arbeidet ble utført. 
X  
Fjerning av gnagere 
Omfatter dekning av kostnader til fjerning av mus og rotter (gnagere) i bygningen, også fjerning av årsak til lukt fra gnagere. 
X  
ID-forsikring 
Omfatter ID-tyveri og ID-misbruk 
X  
Ombygging av bolig for rullestol 
Omfatter ombygging av bolig for å bedre bevegelsesmulighetene dersom du skulle bli rullestolbruker på grunn av en ulykke. 
X  
Skader på bygning ved innbrudd og hærverk  X X
Vannskade og rørbrudd 
Omfatter skader på bygning som følge av blant annet brudd på rør eller avløpsledning, samt vann som trenger inn utenfra. 
X X
Brannskader
Inkludert skade som følge av nedsoting og røykskade 
X X
Naturskader
Ved for eksempel skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd 
X X
Rettshjelp 
Omfatter utgifter til egen advokat ved tvist hvor du er involvert som eier av eiendom. Erstatningen er begrenset til 100.000 kr.  
X X
Ansvar 
Forsikringen kan dekke deg om du som eier av eiendom blir erstatningsansvarlig. 
X X
Hussopp (sopp, råte og skadedyr) X Kan velges bort