Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss.

Bankrelaterte klager
Ta kontakt med banken eller ta direkte kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftlig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastes ned på våre nettsider eller du kan få det tilsendt per post og e-post.
Last ned skjema
Skjemaet returneres til banken pr. post eller personlig i banken med nødvendige opplysninger og eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen.

Vi sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom klagen gjelder kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på eika.no.

Forsikringsrelaterte klager
Er du uenig med selskapet kan du kreve saken behandlet i intern klagenemnd.Send i så fall klagen til skade@jfg.no


Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem internt, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen

0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

http://www.finkn.no/